Danh mục

Điều hành công việc


Điều hành CV Phòng GD-ĐTVăn bản mới

 • KH GLCM cấp huyện tại LTK

  view : 8 | down : 1
 • KH kiểm tra giữa HK1 (2023-2024)

  view : 7 | down : 2
 • KH kiểm tra nội bộ (2023-2024)

  view : 8 | down : 2
 • KHGD Tổ Ngoại Ngữ (23-24)

  view : 20 | down : 7
 • KHGD Tổ Toán-Tin (23-24)

  view : 25 | down : 9
 • Kế hoạch hoạt động giáo dục năm học 2023-2024

  view : 29 | down : 12
 • Kế hoạch chiến lược phát triển của trường

  view : 29 | down : 8
 • KH THNV năm học 2022-2023 LTK

  view : 316 | down : 124
 • KH thực hiện nhiệm vụ CM-NGLL năm học 2022-2023 (LTK)

  view : 326 | down : 523
 • Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022

  view : 502 | down : 169

Thăm dò ý kiến

Giao diện mới website nhà Trường?

Đẹp.

Hài hòa.

Sinh động.

Bình thường.

Thành viên đăng nhập

Đồng hồ

Trang nhất » Thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU (Áp dụng từ 05/9/2016)

TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT                
                                                                              THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I KHỐI 7, 9 CA SÁNG   Lần 1  
                                                                                                     ÁP DỤNG TỪ 05/9/2016  
Thứ Tiết 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 7.1 7.2 7.3 7.4  
2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ  
2 Lý( Hà) Văn(Liên) Toán(Tuệ) Văn(Toàn) Lý(Tiến) Anh(Hiệp) MT(Hằng) Văn(Tuyền) Sinh(Hạnh)  
3 Hóa(Duyên) Văn(Liên) Anh(Hiệp) Văn(Toàn) CNg(Tiến) MT(Hằng) Sinh(Hạnh) Sử(Hương) Văn(Tuyền)  
4 Văn(Liên) Hóa(Duyên) Lý(Tiến) Toán(Tuệ) Văn(Toàn) Sinh(Hạnh) Anh(Hiệp) MT(Hằng) Văn(Tuyền)  
5 Văn(Liên) Anh(Hiệp) Hóa(Duyên) Lý(Tiến) Văn(Toàn) Sử(Hương) Văn(Tuyền) Sinh(Hạnh) MT(Hằng)  
3 1 Địa(Quá) Lý( Hà) Sinh(Giang) Hóa(MVân) Sử(Hương) Văn(U.Anh) Địa(Vương) Anh(Võ Anh) CD(Thuỷ)  
2 MT(Hằng) Địa(Quá) CNg(ĐToàn) Sinh(Giang) Toán(Nhựt) Văn(U.Anh) Sử(Hương) CD(Thuỷ) Lý( Hà)  
3 Anh(Võ Anh) MT(Hằng) Địa(Quá) Sử(Hương) Hóa(MVân) Toán(Cường) CD(Thuỷ) Toán(Nhựt) Địa(Vương)  
4 Toán(Cường) CNg(ĐToàn) Văn(U.Anh) Địa(Quá) Anh(Linh) CD(Thuỷ) CNg(Hằng) Địa(Vương) Anh(Võ Anh)  
5 CNg(ĐToàn) Toán(Cường) Văn(U.Anh) Anh(Linh) Địa(Quá) Địa(Vương) Nhạc(Dung) Toán(Nhựt) Anh(Võ Anh)  
4 1 Văn(Liên) Sử(Hương) Sinh(Giang) Văn(Toàn) CD(Oánh) Anh(Hiệp) Toán(Tê) Văn(Tuyền) Toán(Nhựt)  
2 Văn(Liên) Sinh(Giang) Sử(Hương) Văn(Toàn) Hóa(MVân) Toán(Cường) Anh(Hiệp) Văn(Tuyền) Toán(Nhựt)  
3 Sử(Hương) Toán(Cường) CD(Oánh) Hóa(MVân) Sinh(Giang) Văn(U.Anh) Toán(Tê) Toán(Nhựt) Văn(Tuyền)  
4 Sinh(Giang) Văn(Liên) Văn(U.Anh) CD(Oánh) Văn(Toàn) Toán(Cường) Văn(Tuyền) Toán(Nhựt) Sử(Hương)  
5 Toán(Cường) Văn(Liên) Văn(U.Anh) Sinh(Giang) Văn(Toàn)         7.5
5 Tuần 1 TCT(Tuệ) TCV(Liên) TCV(U.Anh) TCL(Tiến) TCL(ĐToàn) TCT(B.Vân) TCLý(Hà) TCA(Hiệp) TCV(Toàn) TCTin(Cường)
Tuần 6 TCT(Tuệ) TCV(Liên) TCV(U.Anh) TCL(Tiến) TCL(ĐToàn) TCT(B.Vân) TCLý(Hà) TCA(Hiệp) TCV(Toàn) TCTin(Cường)
Tuần 7 TCL(ĐToàn) TCT(Tuệ) TCL(Tiến) TCV(Liên) TCV(U.Anh)          
Tuần 12 TCL(ĐToàn) TCT(Tuệ) TCL(Tiến) TCV(Liên) TCV(U.Anh)          
Tuần 13 TCV(Liên) TCL(ĐToàn) TCT(Tuệ) TCL(Tiến) TCV(U.Anh)          
Tuần 18 TCV(Liên) TCL(ĐToàn) TCT(Tuệ) TCL(Tiến) TCV(U.Anh)          
6 1 CD(Oánh) Toán(Cường) Văn(U.Anh) Toán(Tuệ) Toán(Nhựt) Sử(Hương) Toán(Tê) Địa(Vương) Anh(Võ Anh)  
2 Toán(Cường) CD(Oánh) Toán(Tuệ) MT(Hằng) Toán(Nhựt) Văn(U.Anh) Toán(Tê) Anh(Võ Anh) Sinh(Hạnh)  
3 Anh(Võ Anh) Sinh(Giang) Toán(Tuệ) Địa(Quá) MT(Hằng) Toán(Cường) Sử(Hương) Sinh(Hạnh) Địa(Vương)  
4 Sinh(Giang) Toán(Cường) Địa(Quá) Toán(Tuệ) Anh(Linh) Sinh(Hạnh) Địa(Vương) Sử(Hương) CNg(Hằng)  
5 Toán(Cường) Địa(Quá) MT(Hằng) Anh(Linh) Sinh(Giang) Địa(Vương) Sinh(Hạnh) Anh(Võ Anh) Sử(Hương)  
7 1 Lý( Hà) Anh(Hiệp) Hóa(Duyên) Lý(Tiến) Địa(Quá) Nhạc(Dung) Lý( Nga) Văn(Tuyền) Toán(Nhựt)  
2 Địa(Quá) Lý( Hà) Anh(Hiệp) CNg(Tiến) Toán(Nhựt) Lý( Nga) Văn(Tuyền) CNg(Hằng) Nhạc(Dung)  
3 Văn(Liên) Hóa(Duyên) Lý(Tiến) Toán(Tuệ) Văn(Toàn) Anh(Hiệp) Văn(Tuyền) Nhạc(Dung) Toán(Nhựt)  
4 Hóa(Duyên) Văn(Liên) Toán(Tuệ) Văn(Toàn) Lý(Tiến) CNg(Hằng) Anh(Hiệp) Lý( Hà) Văn(Tuyền)  
5 CN(Duyên) CN(Liên) CN(Tuệ) CN(Toàn) CN(Tiến) CN(Hiệp) CN(Hằng) CN(Hà) CN(Tuyền)  
                  P. HIỆU TRƯỞNG    
TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT                
THỜI KHÓA BIỂU THỂ DỤC KHỐI 7, 9 CA CHIỀU Lần1  
ÁP DỤNG TỪ 05/9/2016  
Thứ Tiết 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 7.1 7.2 7.3 7.4  
2 1                    
2           TD(Hoành)        
3           TD(Hoành)        
4             TD(Hoành)      
5             TD(Hoành)      
3 1                    
2     TD(Hương)              
3     TD(Hương)              
4       TD(Hương)            
5       TD(Hương)            
4 1                    
2 TD(Hương)                  
3 TD(Hương)                  
4   TD(Hương)                
5   TD(Hương)                
5 1                    
2                    
3                    
4                    
5                    
6 1                    
2               TD(Hoành)    
3               TD(Hoành)    
4         TD(Hương)       TD(Hoành)  
5         TD(Hương)       TD(Hoành)  
7 1                    
2                    
3                    
4                    
5                    
Chú ý: - Buổi sáng học vào lúc 7h             P. HIỆU TRƯỞNG  
   Buổi chiều học vào  lúc 13h45                
                       
TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT           Lần 1  
                                                            THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I KHỐI 6,8 CA CHIỀU      
                                                                                         ÁP DỤNG TỪ 05/9/2016  
Thứ Tiết 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5
2 1 Anh(Tú) Sử(Quý) CNg(Tuyết) Sinh(Tươi) Văn(Nhuận) Toán(B Vân) MT(Minh) Văn(VAnh) Địa(Vương) Lý(Nga)
2 Lý(Tuyết) MT(Minh) Sử(Quý) Hóa(M.Vân) Văn(Nhuận) Lý(Nga) Sinh(Hạnh) Anh(Tú) Văn(VAnh) Sinh(Tươi)
3 Anh(Tú) Sinh(Tươi) Văn(Nhuận) Sử(Quý) Hóa(M.Vân) Sinh(Hạnh) Toán(B Vân) Văn(VAnh) Lý(Nga) MT(Minh)
4 CNg(Tuyết) Lý(ĐToàn) Sinh(Tươi) Văn(Nhuận) Sử(Quý) Văn(VAnh) Lý(Nga) Địa(Vương) MT(Minh) Anh(Tú)
5 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
3 1 Sử(Quý) Văn(Hà) Toán(Nguyệt) Toán(Tê) CD(Oánh) Sử(Thuỷ) Toán(B Vân) Sinh(Tươi) Anh(Tú) CNg(Cương)
2 Văn(Hà) Sử(Quý) Toán(Nguyệt) CD(Oánh) Toán(Tê) Toán(B Vân) Sử(Thuỷ) CNg(Cương) Toán(TrLinh) Anh(Tú)
3 Văn(Hà) Toán(Nguyệt) CD(Oánh) Toán(Tê) Anh(Linh) Địa(Thuỷ) Toán(B Vân) Anh(Tú) Sinh(Tươi) Toán(TrLinh)
4 Toán(Nguyệt) CD(Oánh) Sử(Quý) Anh(Linh) Sinh(Tươi) TCT(B Vân) TCL(ĐToàn) TCT(TrLinh) TCTin TCV(Hà)
5 CD(Oánh) Toán(Nguyệt) Anh(Linh) Sinh(Tươi) Toán(Tê) TCT(B Vân) TCL(ĐToàn) TCT(TrLinh) TCTin TCV(Hà)
4 1 Nhạc(Dung) Hoá(Cương) MT(Minh) CNg(Tuyết) Anh(Linh) Văn(VAnh) Anh(Võ Anh) Sử(Thuỷ) Toán(TrLinh) Văn(Hà)
2 Văn(Hà) Nhạc(Dung) Anh(Linh) MT(Minh) CNg(Tuyết) Văn(VAnh) Anh(Võ Anh) CNg(Cương) Sử(Thuỷ) Anh(Tú)
3 Văn(Hà) Anh(Tú) Sinh(Tươi) Anh(Linh) Nhạc(Dung) Anh(Võ Anh) Văn(VAnh) Toán(TrLinh) CNg(Cương) Sử(Thuỷ)
4 Sinh(Tươi) Văn(Hà) Nhạc(Dung) Lý(Tuyết) MT(Minh) CNg(Duyên) Địa(Thuỷ) Văn(VAnh) Anh(Tú) Toán(TrLinh)
5 MT(Minh) Anh(Tú) Hoá(Cương) Nhạc(Dung) Sinh(Tươi) Anh(Võ Anh) CNg(Duyên) Văn(VAnh) Toán(TrLinh) Văn(Hà)
5 1 TCT(Nguyệt) TCT(Tê) TCAV(Linh) TCV(Hà) TCTin(Cường)          
2 TCT(Nguyệt) TCT(Tê) TCAV(Linh) TCV(Hà) TCTin(Cường)          
3                    
4                    
5                    
6 1 Địa(Thuỷ) Hoá(Cương) Toán(Nguyệt) Toán(Tê) Văn(Nhuận) Nhạc(Dung) Anh(Võ Anh) CD(Oánh) Sinh(Tươi) Văn(Hà)
2 Hoá(Cương) Sinh(Tươi) Toán(Nguyệt) Địa(Thuỷ) Toán(Tê) Anh(Võ Anh) Văn(VAnh) Nhạc(Dung) CD(Oánh) Văn(Hà)
3 Toán(Nguyệt) Địa(Thuỷ) Văn(Nhuận) Toán(Tê) Anh(Linh) CNg(Duyên) Nhạc(Dung) Sinh(Tươi) CNg(Cương) CD(Oánh)
4 Sinh(Tươi) Văn(Hà) Văn(Nhuận) Anh(Linh) Địa(Thuỷ) CD(Oánh) CNg(Duyên) Toán(TrLinh) Văn(VAnh) Nhạc(Dung)
5 Toán(Nguyệt) Văn(Hà) Anh(Linh) Văn(Nhuận) Toán(Tê) Văn(VAnh) CD(Oánh) Toán(TrLinh) Nhạc(Dung) Sinh(Tươi)
7 1 Hóa(Cương) Toán(Nguyệt) Địa(Quý) Văn(Nhuận) Lý(Tuyết) Sinh(Hạnh) Toán(B Vân) Anh(Tú) Văn(VAnh) Toán(TrLinh)
2 Toán(Nguyệt) Anh(Tú) Lý(ĐToàn) Văn(Nhuận) Sử(Quý) Toán(B Vân) Sinh(Hạnh) Toán(TrLinh) Văn(VAnh) CNg(Cương)
3 Anh(Tú) Toán(Nguyệt) Văn(Nhuận) Sử(Quý) Hóa(M.Vân) Toán(B Vân) Văn(VAnh) MT(Minh) Toán(TrLinh) Địa(Vương)
4 Sử(Quý) CNg(Tuyết) Hoá(Cương) Hóa(M.Vân) Văn(Nhuận) MT(Minh) Văn(VAnh) Lý(Nga) Anh(Tú) Toán(TrLinh)
5 CN(Tuyết) CN(ĐToàn) CN(Quý) CN(Nhuận) CN(MVân) CN(Hạnh) CN(B Vân)) CN(Minh) CN(Nga) CN(Vương)
                  P. HIỆU TRƯỞNG    
                       
                       
TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT           Lần 1  
THỜI KHÓA BIỂU THỂ DỤC KHỐI 6, 8 CA SÁNG  
ÁP DỤNG TỪ 05/9/2016
Thứ Tiết 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5
2 1           TD(Hương)        
2           TD(Hương)        
3             TD(Hương)      
4             TD(Hương)      
5                    
3 1               TD(Hương)    
2               TD(Hương)    
3                 TD(Hương)  
4                 TD(Hương)  
5                    
4 1         TD(Hoành)          
2         TD(Hoành)          
3                    
4                    
5                    
5 1                    
2                    
3                    
4                    
5                    
6 1 TD(Hoành)                 TD(Hương)
2 TD(Hoành)                 TD(Hương)
3   TD(Hoành)                
4   TD(Hoành)                
5                    
7 1     TD(Hoành)              
2     TD(Hoành)              
3       TD(Hoành)            
4       TD(Hoành)            
5                    
Chú ý: - Buổi sáng học vào lúc 7h           P. HIỆU TRƯỞNG    
   Buổi chiều học vào  lúc 13h45                    
                       

 

Giới thiệu về Trường

TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG

DẤU ẤN VỀ MỘT MÁI TRƯỜNG             Vào những ngày tháng 3 năm 1971, Miền Nam, dưới chế độ cũ, Xã Kỳ Hưng thể theo nhu cầu học tập của học sinh trung học và theo nguyện vọng của nhân dân và phụ huynh xã Kỳ Hưng ....

Thống kế truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 212

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 211


Hôm nayHôm nay : 44714

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 44716

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 16293501


Thông tin giáo dục
https://truonghoc.edu.vn/
Thông tin tham khảo
giá xe ô tô
đăng tin bán nhà đất trangvangnhadat.vn

 

Đọc báo Online

vé máy bay Báo Đất Việt Báo Dân Trí