Danh mục

Điều hành công việc


Điều hành CV Phòng GD-ĐTVăn bản mới

Thăm dò ý kiến

Giao diện mới website nhà Trường?

Đẹp.

Hài hòa.

Sinh động.

Bình thường.

Thành viên đăng nhập

Đồng hồ

Trang nhất » Thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU (Áp dụng từ 05/9/2016)

TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT                
                                                                              THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I KHỐI 7, 9 CA SÁNG   Lần 1  
                                                                                                     ÁP DỤNG TỪ 05/9/2016  
Thứ Tiết 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 7.1 7.2 7.3 7.4  
2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ  
2 Lý( Hà) Văn(Liên) Toán(Tuệ) Văn(Toàn) Lý(Tiến) Anh(Hiệp) MT(Hằng) Văn(Tuyền) Sinh(Hạnh)  
3 Hóa(Duyên) Văn(Liên) Anh(Hiệp) Văn(Toàn) CNg(Tiến) MT(Hằng) Sinh(Hạnh) Sử(Hương) Văn(Tuyền)  
4 Văn(Liên) Hóa(Duyên) Lý(Tiến) Toán(Tuệ) Văn(Toàn) Sinh(Hạnh) Anh(Hiệp) MT(Hằng) Văn(Tuyền)  
5 Văn(Liên) Anh(Hiệp) Hóa(Duyên) Lý(Tiến) Văn(Toàn) Sử(Hương) Văn(Tuyền) Sinh(Hạnh) MT(Hằng)  
3 1 Địa(Quá) Lý( Hà) Sinh(Giang) Hóa(MVân) Sử(Hương) Văn(U.Anh) Địa(Vương) Anh(Võ Anh) CD(Thuỷ)  
2 MT(Hằng) Địa(Quá) CNg(ĐToàn) Sinh(Giang) Toán(Nhựt) Văn(U.Anh) Sử(Hương) CD(Thuỷ) Lý( Hà)  
3 Anh(Võ Anh) MT(Hằng) Địa(Quá) Sử(Hương) Hóa(MVân) Toán(Cường) CD(Thuỷ) Toán(Nhựt) Địa(Vương)  
4 Toán(Cường) CNg(ĐToàn) Văn(U.Anh) Địa(Quá) Anh(Linh) CD(Thuỷ) CNg(Hằng) Địa(Vương) Anh(Võ Anh)  
5 CNg(ĐToàn) Toán(Cường) Văn(U.Anh) Anh(Linh) Địa(Quá) Địa(Vương) Nhạc(Dung) Toán(Nhựt) Anh(Võ Anh)  
4 1 Văn(Liên) Sử(Hương) Sinh(Giang) Văn(Toàn) CD(Oánh) Anh(Hiệp) Toán(Tê) Văn(Tuyền) Toán(Nhựt)  
2 Văn(Liên) Sinh(Giang) Sử(Hương) Văn(Toàn) Hóa(MVân) Toán(Cường) Anh(Hiệp) Văn(Tuyền) Toán(Nhựt)  
3 Sử(Hương) Toán(Cường) CD(Oánh) Hóa(MVân) Sinh(Giang) Văn(U.Anh) Toán(Tê) Toán(Nhựt) Văn(Tuyền)  
4 Sinh(Giang) Văn(Liên) Văn(U.Anh) CD(Oánh) Văn(Toàn) Toán(Cường) Văn(Tuyền) Toán(Nhựt) Sử(Hương)  
5 Toán(Cường) Văn(Liên) Văn(U.Anh) Sinh(Giang) Văn(Toàn)         7.5
5 Tuần 1 TCT(Tuệ) TCV(Liên) TCV(U.Anh) TCL(Tiến) TCL(ĐToàn) TCT(B.Vân) TCLý(Hà) TCA(Hiệp) TCV(Toàn) TCTin(Cường)
Tuần 6 TCT(Tuệ) TCV(Liên) TCV(U.Anh) TCL(Tiến) TCL(ĐToàn) TCT(B.Vân) TCLý(Hà) TCA(Hiệp) TCV(Toàn) TCTin(Cường)
Tuần 7 TCL(ĐToàn) TCT(Tuệ) TCL(Tiến) TCV(Liên) TCV(U.Anh)          
Tuần 12 TCL(ĐToàn) TCT(Tuệ) TCL(Tiến) TCV(Liên) TCV(U.Anh)          
Tuần 13 TCV(Liên) TCL(ĐToàn) TCT(Tuệ) TCL(Tiến) TCV(U.Anh)          
Tuần 18 TCV(Liên) TCL(ĐToàn) TCT(Tuệ) TCL(Tiến) TCV(U.Anh)          
6 1 CD(Oánh) Toán(Cường) Văn(U.Anh) Toán(Tuệ) Toán(Nhựt) Sử(Hương) Toán(Tê) Địa(Vương) Anh(Võ Anh)  
2 Toán(Cường) CD(Oánh) Toán(Tuệ) MT(Hằng) Toán(Nhựt) Văn(U.Anh) Toán(Tê) Anh(Võ Anh) Sinh(Hạnh)  
3 Anh(Võ Anh) Sinh(Giang) Toán(Tuệ) Địa(Quá) MT(Hằng) Toán(Cường) Sử(Hương) Sinh(Hạnh) Địa(Vương)  
4 Sinh(Giang) Toán(Cường) Địa(Quá) Toán(Tuệ) Anh(Linh) Sinh(Hạnh) Địa(Vương) Sử(Hương) CNg(Hằng)  
5 Toán(Cường) Địa(Quá) MT(Hằng) Anh(Linh) Sinh(Giang) Địa(Vương) Sinh(Hạnh) Anh(Võ Anh) Sử(Hương)  
7 1 Lý( Hà) Anh(Hiệp) Hóa(Duyên) Lý(Tiến) Địa(Quá) Nhạc(Dung) Lý( Nga) Văn(Tuyền) Toán(Nhựt)  
2 Địa(Quá) Lý( Hà) Anh(Hiệp) CNg(Tiến) Toán(Nhựt) Lý( Nga) Văn(Tuyền) CNg(Hằng) Nhạc(Dung)  
3 Văn(Liên) Hóa(Duyên) Lý(Tiến) Toán(Tuệ) Văn(Toàn) Anh(Hiệp) Văn(Tuyền) Nhạc(Dung) Toán(Nhựt)  
4 Hóa(Duyên) Văn(Liên) Toán(Tuệ) Văn(Toàn) Lý(Tiến) CNg(Hằng) Anh(Hiệp) Lý( Hà) Văn(Tuyền)  
5 CN(Duyên) CN(Liên) CN(Tuệ) CN(Toàn) CN(Tiến) CN(Hiệp) CN(Hằng) CN(Hà) CN(Tuyền)  
                  P. HIỆU TRƯỞNG    
TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT                
THỜI KHÓA BIỂU THỂ DỤC KHỐI 7, 9 CA CHIỀU Lần1  
ÁP DỤNG TỪ 05/9/2016  
Thứ Tiết 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 7.1 7.2 7.3 7.4  
2 1                    
2           TD(Hoành)        
3           TD(Hoành)        
4             TD(Hoành)      
5             TD(Hoành)      
3 1                    
2     TD(Hương)              
3     TD(Hương)              
4       TD(Hương)            
5       TD(Hương)            
4 1                    
2 TD(Hương)                  
3 TD(Hương)                  
4   TD(Hương)                
5   TD(Hương)                
5 1                    
2                    
3                    
4                    
5                    
6 1                    
2               TD(Hoành)    
3               TD(Hoành)    
4         TD(Hương)       TD(Hoành)  
5         TD(Hương)       TD(Hoành)  
7 1                    
2                    
3                    
4                    
5                    
Chú ý: - Buổi sáng học vào lúc 7h             P. HIỆU TRƯỞNG  
   Buổi chiều học vào  lúc 13h45                
                       
TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT           Lần 1  
                                                            THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I KHỐI 6,8 CA CHIỀU      
                                                                                         ÁP DỤNG TỪ 05/9/2016  
Thứ Tiết 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5
2 1 Anh(Tú) Sử(Quý) CNg(Tuyết) Sinh(Tươi) Văn(Nhuận) Toán(B Vân) MT(Minh) Văn(VAnh) Địa(Vương) Lý(Nga)
2 Lý(Tuyết) MT(Minh) Sử(Quý) Hóa(M.Vân) Văn(Nhuận) Lý(Nga) Sinh(Hạnh) Anh(Tú) Văn(VAnh) Sinh(Tươi)
3 Anh(Tú) Sinh(Tươi) Văn(Nhuận) Sử(Quý) Hóa(M.Vân) Sinh(Hạnh) Toán(B Vân) Văn(VAnh) Lý(Nga) MT(Minh)
4 CNg(Tuyết) Lý(ĐToàn) Sinh(Tươi) Văn(Nhuận) Sử(Quý) Văn(VAnh) Lý(Nga) Địa(Vương) MT(Minh) Anh(Tú)
5 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
3 1 Sử(Quý) Văn(Hà) Toán(Nguyệt) Toán(Tê) CD(Oánh) Sử(Thuỷ) Toán(B Vân) Sinh(Tươi) Anh(Tú) CNg(Cương)
2 Văn(Hà) Sử(Quý) Toán(Nguyệt) CD(Oánh) Toán(Tê) Toán(B Vân) Sử(Thuỷ) CNg(Cương) Toán(TrLinh) Anh(Tú)
3 Văn(Hà) Toán(Nguyệt) CD(Oánh) Toán(Tê) Anh(Linh) Địa(Thuỷ) Toán(B Vân) Anh(Tú) Sinh(Tươi) Toán(TrLinh)
4 Toán(Nguyệt) CD(Oánh) Sử(Quý) Anh(Linh) Sinh(Tươi) TCT(B Vân) TCL(ĐToàn) TCT(TrLinh) TCTin TCV(Hà)
5 CD(Oánh) Toán(Nguyệt) Anh(Linh) Sinh(Tươi) Toán(Tê) TCT(B Vân) TCL(ĐToàn) TCT(TrLinh) TCTin TCV(Hà)
4 1 Nhạc(Dung) Hoá(Cương) MT(Minh) CNg(Tuyết) Anh(Linh) Văn(VAnh) Anh(Võ Anh) Sử(Thuỷ) Toán(TrLinh) Văn(Hà)
2 Văn(Hà) Nhạc(Dung) Anh(Linh) MT(Minh) CNg(Tuyết) Văn(VAnh) Anh(Võ Anh) CNg(Cương) Sử(Thuỷ) Anh(Tú)
3 Văn(Hà) Anh(Tú) Sinh(Tươi) Anh(Linh) Nhạc(Dung) Anh(Võ Anh) Văn(VAnh) Toán(TrLinh) CNg(Cương) Sử(Thuỷ)
4 Sinh(Tươi) Văn(Hà) Nhạc(Dung) Lý(Tuyết) MT(Minh) CNg(Duyên) Địa(Thuỷ) Văn(VAnh) Anh(Tú) Toán(TrLinh)
5 MT(Minh) Anh(Tú) Hoá(Cương) Nhạc(Dung) Sinh(Tươi) Anh(Võ Anh) CNg(Duyên) Văn(VAnh) Toán(TrLinh) Văn(Hà)
5 1 TCT(Nguyệt) TCT(Tê) TCAV(Linh) TCV(Hà) TCTin(Cường)          
2 TCT(Nguyệt) TCT(Tê) TCAV(Linh) TCV(Hà) TCTin(Cường)          
3                    
4                    
5                    
6 1 Địa(Thuỷ) Hoá(Cương) Toán(Nguyệt) Toán(Tê) Văn(Nhuận) Nhạc(Dung) Anh(Võ Anh) CD(Oánh) Sinh(Tươi) Văn(Hà)
2 Hoá(Cương) Sinh(Tươi) Toán(Nguyệt) Địa(Thuỷ) Toán(Tê) Anh(Võ Anh) Văn(VAnh) Nhạc(Dung) CD(Oánh) Văn(Hà)
3 Toán(Nguyệt) Địa(Thuỷ) Văn(Nhuận) Toán(Tê) Anh(Linh) CNg(Duyên) Nhạc(Dung) Sinh(Tươi) CNg(Cương) CD(Oánh)
4 Sinh(Tươi) Văn(Hà) Văn(Nhuận) Anh(Linh) Địa(Thuỷ) CD(Oánh) CNg(Duyên) Toán(TrLinh) Văn(VAnh) Nhạc(Dung)
5 Toán(Nguyệt) Văn(Hà) Anh(Linh) Văn(Nhuận) Toán(Tê) Văn(VAnh) CD(Oánh) Toán(TrLinh) Nhạc(Dung) Sinh(Tươi)
7 1 Hóa(Cương) Toán(Nguyệt) Địa(Quý) Văn(Nhuận) Lý(Tuyết) Sinh(Hạnh) Toán(B Vân) Anh(Tú) Văn(VAnh) Toán(TrLinh)
2 Toán(Nguyệt) Anh(Tú) Lý(ĐToàn) Văn(Nhuận) Sử(Quý) Toán(B Vân) Sinh(Hạnh) Toán(TrLinh) Văn(VAnh) CNg(Cương)
3 Anh(Tú) Toán(Nguyệt) Văn(Nhuận) Sử(Quý) Hóa(M.Vân) Toán(B Vân) Văn(VAnh) MT(Minh) Toán(TrLinh) Địa(Vương)
4 Sử(Quý) CNg(Tuyết) Hoá(Cương) Hóa(M.Vân) Văn(Nhuận) MT(Minh) Văn(VAnh) Lý(Nga) Anh(Tú) Toán(TrLinh)
5 CN(Tuyết) CN(ĐToàn) CN(Quý) CN(Nhuận) CN(MVân) CN(Hạnh) CN(B Vân)) CN(Minh) CN(Nga) CN(Vương)
                  P. HIỆU TRƯỞNG    
                       
                       
TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT           Lần 1  
THỜI KHÓA BIỂU THỂ DỤC KHỐI 6, 8 CA SÁNG  
ÁP DỤNG TỪ 05/9/2016
Thứ Tiết 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5
2 1           TD(Hương)        
2           TD(Hương)        
3             TD(Hương)      
4             TD(Hương)      
5                    
3 1               TD(Hương)    
2               TD(Hương)    
3                 TD(Hương)  
4                 TD(Hương)  
5                    
4 1         TD(Hoành)          
2         TD(Hoành)          
3                    
4                    
5                    
5 1                    
2                    
3                    
4                    
5                    
6 1 TD(Hoành)                 TD(Hương)
2 TD(Hoành)                 TD(Hương)
3   TD(Hoành)                
4   TD(Hoành)                
5                    
7 1     TD(Hoành)              
2     TD(Hoành)              
3       TD(Hoành)            
4       TD(Hoành)            
5                    
Chú ý: - Buổi sáng học vào lúc 7h           P. HIỆU TRƯỞNG    
   Buổi chiều học vào  lúc 13h45                    
                       

 

Giới thiệu về Trường

Thư viện nhà trường

BÀI GIỚI THIỆU SÁCH NHÂN NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10 Kính thưa :          -   BGH Trường THCS Lý Thường Kiệt Quý thầy giáo, cô giáo trong hội đồng sư phạm Các em học sinh thân mến!...

Thống kế truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 15


Hôm nayHôm nay : 5218

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 37526

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 8845907


Thông tin giáo dục
https://truonghoc.edu.vn/
Thông tin tham khảo
giá xe oto sanbanxe.vn
đăng tin bán nhà đất trangvangnhadat.vn

 
Giá xe ô tô xem tại: thitruongoto.com.vn

Đọc báo Online

vé máy bay Báo Đất Việt Báo Dân Trí