Danh mục

Điều hành công việc


Điều hành CV Phòng GD-ĐTVăn bản mới

 • Danh mục SGK 9 (24-25) Núi Thành

  view : 5 | down : 3
 • QĐ Phê duyệt SGK 9 (24-25)

  view : 7 | down : 4
 • KH Bế giảng (2023-2024)

  view : 14 | down : 10
 • KH Ngoại khóa Rung chuông vàng

  view : 8 | down : 4
 • Lịch kiểm tra cuối kỳ 2 (2023-2024)

  view : 9 | down : 11
 • KH kiểm tra cuối kỳ 2 (2023-2024)

  view : 9 | down : 8
 • Đề kiểm tra giữa kỳ 2 (2023-2024)

  view : 9 | down : 6
 • Lịch kiểm tra giữa kỳ 2 (2023-2024)

  view : 11 | down : 9
 • KH kiểm tra giữa kỳ 2 (2023-2024)

  view : 11 | down : 7
 • KH kiểm tra cuối kỳ1 (2023-2024) LTK

  view : 294 | down : 50

Thăm dò ý kiến

Giao diện mới website nhà Trường?

Đẹp.

Hài hòa.

Sinh động.

Bình thường.

Thành viên đăng nhập

Đồng hồ

Trang nhất » Thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU (Áp dụng từ 05/9/2016)

TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT                
                                                                              THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I KHỐI 7, 9 CA SÁNG   Lần 1  
                                                                                                     ÁP DỤNG TỪ 05/9/2016  
Thứ Tiết 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 7.1 7.2 7.3 7.4  
2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ  
2 Lý( Hà) Văn(Liên) Toán(Tuệ) Văn(Toàn) Lý(Tiến) Anh(Hiệp) MT(Hằng) Văn(Tuyền) Sinh(Hạnh)  
3 Hóa(Duyên) Văn(Liên) Anh(Hiệp) Văn(Toàn) CNg(Tiến) MT(Hằng) Sinh(Hạnh) Sử(Hương) Văn(Tuyền)  
4 Văn(Liên) Hóa(Duyên) Lý(Tiến) Toán(Tuệ) Văn(Toàn) Sinh(Hạnh) Anh(Hiệp) MT(Hằng) Văn(Tuyền)  
5 Văn(Liên) Anh(Hiệp) Hóa(Duyên) Lý(Tiến) Văn(Toàn) Sử(Hương) Văn(Tuyền) Sinh(Hạnh) MT(Hằng)  
3 1 Địa(Quá) Lý( Hà) Sinh(Giang) Hóa(MVân) Sử(Hương) Văn(U.Anh) Địa(Vương) Anh(Võ Anh) CD(Thuỷ)  
2 MT(Hằng) Địa(Quá) CNg(ĐToàn) Sinh(Giang) Toán(Nhựt) Văn(U.Anh) Sử(Hương) CD(Thuỷ) Lý( Hà)  
3 Anh(Võ Anh) MT(Hằng) Địa(Quá) Sử(Hương) Hóa(MVân) Toán(Cường) CD(Thuỷ) Toán(Nhựt) Địa(Vương)  
4 Toán(Cường) CNg(ĐToàn) Văn(U.Anh) Địa(Quá) Anh(Linh) CD(Thuỷ) CNg(Hằng) Địa(Vương) Anh(Võ Anh)  
5 CNg(ĐToàn) Toán(Cường) Văn(U.Anh) Anh(Linh) Địa(Quá) Địa(Vương) Nhạc(Dung) Toán(Nhựt) Anh(Võ Anh)  
4 1 Văn(Liên) Sử(Hương) Sinh(Giang) Văn(Toàn) CD(Oánh) Anh(Hiệp) Toán(Tê) Văn(Tuyền) Toán(Nhựt)  
2 Văn(Liên) Sinh(Giang) Sử(Hương) Văn(Toàn) Hóa(MVân) Toán(Cường) Anh(Hiệp) Văn(Tuyền) Toán(Nhựt)  
3 Sử(Hương) Toán(Cường) CD(Oánh) Hóa(MVân) Sinh(Giang) Văn(U.Anh) Toán(Tê) Toán(Nhựt) Văn(Tuyền)  
4 Sinh(Giang) Văn(Liên) Văn(U.Anh) CD(Oánh) Văn(Toàn) Toán(Cường) Văn(Tuyền) Toán(Nhựt) Sử(Hương)  
5 Toán(Cường) Văn(Liên) Văn(U.Anh) Sinh(Giang) Văn(Toàn)         7.5
5 Tuần 1 TCT(Tuệ) TCV(Liên) TCV(U.Anh) TCL(Tiến) TCL(ĐToàn) TCT(B.Vân) TCLý(Hà) TCA(Hiệp) TCV(Toàn) TCTin(Cường)
Tuần 6 TCT(Tuệ) TCV(Liên) TCV(U.Anh) TCL(Tiến) TCL(ĐToàn) TCT(B.Vân) TCLý(Hà) TCA(Hiệp) TCV(Toàn) TCTin(Cường)
Tuần 7 TCL(ĐToàn) TCT(Tuệ) TCL(Tiến) TCV(Liên) TCV(U.Anh)          
Tuần 12 TCL(ĐToàn) TCT(Tuệ) TCL(Tiến) TCV(Liên) TCV(U.Anh)          
Tuần 13 TCV(Liên) TCL(ĐToàn) TCT(Tuệ) TCL(Tiến) TCV(U.Anh)          
Tuần 18 TCV(Liên) TCL(ĐToàn) TCT(Tuệ) TCL(Tiến) TCV(U.Anh)          
6 1 CD(Oánh) Toán(Cường) Văn(U.Anh) Toán(Tuệ) Toán(Nhựt) Sử(Hương) Toán(Tê) Địa(Vương) Anh(Võ Anh)  
2 Toán(Cường) CD(Oánh) Toán(Tuệ) MT(Hằng) Toán(Nhựt) Văn(U.Anh) Toán(Tê) Anh(Võ Anh) Sinh(Hạnh)  
3 Anh(Võ Anh) Sinh(Giang) Toán(Tuệ) Địa(Quá) MT(Hằng) Toán(Cường) Sử(Hương) Sinh(Hạnh) Địa(Vương)  
4 Sinh(Giang) Toán(Cường) Địa(Quá) Toán(Tuệ) Anh(Linh) Sinh(Hạnh) Địa(Vương) Sử(Hương) CNg(Hằng)  
5 Toán(Cường) Địa(Quá) MT(Hằng) Anh(Linh) Sinh(Giang) Địa(Vương) Sinh(Hạnh) Anh(Võ Anh) Sử(Hương)  
7 1 Lý( Hà) Anh(Hiệp) Hóa(Duyên) Lý(Tiến) Địa(Quá) Nhạc(Dung) Lý( Nga) Văn(Tuyền) Toán(Nhựt)  
2 Địa(Quá) Lý( Hà) Anh(Hiệp) CNg(Tiến) Toán(Nhựt) Lý( Nga) Văn(Tuyền) CNg(Hằng) Nhạc(Dung)  
3 Văn(Liên) Hóa(Duyên) Lý(Tiến) Toán(Tuệ) Văn(Toàn) Anh(Hiệp) Văn(Tuyền) Nhạc(Dung) Toán(Nhựt)  
4 Hóa(Duyên) Văn(Liên) Toán(Tuệ) Văn(Toàn) Lý(Tiến) CNg(Hằng) Anh(Hiệp) Lý( Hà) Văn(Tuyền)  
5 CN(Duyên) CN(Liên) CN(Tuệ) CN(Toàn) CN(Tiến) CN(Hiệp) CN(Hằng) CN(Hà) CN(Tuyền)  
                  P. HIỆU TRƯỞNG    
TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT                
THỜI KHÓA BIỂU THỂ DỤC KHỐI 7, 9 CA CHIỀU Lần1  
ÁP DỤNG TỪ 05/9/2016  
Thứ Tiết 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 7.1 7.2 7.3 7.4  
2 1                    
2           TD(Hoành)        
3           TD(Hoành)        
4             TD(Hoành)      
5             TD(Hoành)      
3 1                    
2     TD(Hương)              
3     TD(Hương)              
4       TD(Hương)            
5       TD(Hương)            
4 1                    
2 TD(Hương)                  
3 TD(Hương)                  
4   TD(Hương)                
5   TD(Hương)                
5 1                    
2                    
3                    
4                    
5                    
6 1                    
2               TD(Hoành)    
3               TD(Hoành)    
4         TD(Hương)       TD(Hoành)  
5         TD(Hương)       TD(Hoành)  
7 1                    
2                    
3                    
4                    
5                    
Chú ý: - Buổi sáng học vào lúc 7h             P. HIỆU TRƯỞNG  
   Buổi chiều học vào  lúc 13h45                
                       
TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT           Lần 1  
                                                            THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I KHỐI 6,8 CA CHIỀU      
                                                                                         ÁP DỤNG TỪ 05/9/2016  
Thứ Tiết 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5
2 1 Anh(Tú) Sử(Quý) CNg(Tuyết) Sinh(Tươi) Văn(Nhuận) Toán(B Vân) MT(Minh) Văn(VAnh) Địa(Vương) Lý(Nga)
2 Lý(Tuyết) MT(Minh) Sử(Quý) Hóa(M.Vân) Văn(Nhuận) Lý(Nga) Sinh(Hạnh) Anh(Tú) Văn(VAnh) Sinh(Tươi)
3 Anh(Tú) Sinh(Tươi) Văn(Nhuận) Sử(Quý) Hóa(M.Vân) Sinh(Hạnh) Toán(B Vân) Văn(VAnh) Lý(Nga) MT(Minh)
4 CNg(Tuyết) Lý(ĐToàn) Sinh(Tươi) Văn(Nhuận) Sử(Quý) Văn(VAnh) Lý(Nga) Địa(Vương) MT(Minh) Anh(Tú)
5 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
3 1 Sử(Quý) Văn(Hà) Toán(Nguyệt) Toán(Tê) CD(Oánh) Sử(Thuỷ) Toán(B Vân) Sinh(Tươi) Anh(Tú) CNg(Cương)
2 Văn(Hà) Sử(Quý) Toán(Nguyệt) CD(Oánh) Toán(Tê) Toán(B Vân) Sử(Thuỷ) CNg(Cương) Toán(TrLinh) Anh(Tú)
3 Văn(Hà) Toán(Nguyệt) CD(Oánh) Toán(Tê) Anh(Linh) Địa(Thuỷ) Toán(B Vân) Anh(Tú) Sinh(Tươi) Toán(TrLinh)
4 Toán(Nguyệt) CD(Oánh) Sử(Quý) Anh(Linh) Sinh(Tươi) TCT(B Vân) TCL(ĐToàn) TCT(TrLinh) TCTin TCV(Hà)
5 CD(Oánh) Toán(Nguyệt) Anh(Linh) Sinh(Tươi) Toán(Tê) TCT(B Vân) TCL(ĐToàn) TCT(TrLinh) TCTin TCV(Hà)
4 1 Nhạc(Dung) Hoá(Cương) MT(Minh) CNg(Tuyết) Anh(Linh) Văn(VAnh) Anh(Võ Anh) Sử(Thuỷ) Toán(TrLinh) Văn(Hà)
2 Văn(Hà) Nhạc(Dung) Anh(Linh) MT(Minh) CNg(Tuyết) Văn(VAnh) Anh(Võ Anh) CNg(Cương) Sử(Thuỷ) Anh(Tú)
3 Văn(Hà) Anh(Tú) Sinh(Tươi) Anh(Linh) Nhạc(Dung) Anh(Võ Anh) Văn(VAnh) Toán(TrLinh) CNg(Cương) Sử(Thuỷ)
4 Sinh(Tươi) Văn(Hà) Nhạc(Dung) Lý(Tuyết) MT(Minh) CNg(Duyên) Địa(Thuỷ) Văn(VAnh) Anh(Tú) Toán(TrLinh)
5 MT(Minh) Anh(Tú) Hoá(Cương) Nhạc(Dung) Sinh(Tươi) Anh(Võ Anh) CNg(Duyên) Văn(VAnh) Toán(TrLinh) Văn(Hà)
5 1 TCT(Nguyệt) TCT(Tê) TCAV(Linh) TCV(Hà) TCTin(Cường)          
2 TCT(Nguyệt) TCT(Tê) TCAV(Linh) TCV(Hà) TCTin(Cường)          
3                    
4                    
5                    
6 1 Địa(Thuỷ) Hoá(Cương) Toán(Nguyệt) Toán(Tê) Văn(Nhuận) Nhạc(Dung) Anh(Võ Anh) CD(Oánh) Sinh(Tươi) Văn(Hà)
2 Hoá(Cương) Sinh(Tươi) Toán(Nguyệt) Địa(Thuỷ) Toán(Tê) Anh(Võ Anh) Văn(VAnh) Nhạc(Dung) CD(Oánh) Văn(Hà)
3 Toán(Nguyệt) Địa(Thuỷ) Văn(Nhuận) Toán(Tê) Anh(Linh) CNg(Duyên) Nhạc(Dung) Sinh(Tươi) CNg(Cương) CD(Oánh)
4 Sinh(Tươi) Văn(Hà) Văn(Nhuận) Anh(Linh) Địa(Thuỷ) CD(Oánh) CNg(Duyên) Toán(TrLinh) Văn(VAnh) Nhạc(Dung)
5 Toán(Nguyệt) Văn(Hà) Anh(Linh) Văn(Nhuận) Toán(Tê) Văn(VAnh) CD(Oánh) Toán(TrLinh) Nhạc(Dung) Sinh(Tươi)
7 1 Hóa(Cương) Toán(Nguyệt) Địa(Quý) Văn(Nhuận) Lý(Tuyết) Sinh(Hạnh) Toán(B Vân) Anh(Tú) Văn(VAnh) Toán(TrLinh)
2 Toán(Nguyệt) Anh(Tú) Lý(ĐToàn) Văn(Nhuận) Sử(Quý) Toán(B Vân) Sinh(Hạnh) Toán(TrLinh) Văn(VAnh) CNg(Cương)
3 Anh(Tú) Toán(Nguyệt) Văn(Nhuận) Sử(Quý) Hóa(M.Vân) Toán(B Vân) Văn(VAnh) MT(Minh) Toán(TrLinh) Địa(Vương)
4 Sử(Quý) CNg(Tuyết) Hoá(Cương) Hóa(M.Vân) Văn(Nhuận) MT(Minh) Văn(VAnh) Lý(Nga) Anh(Tú) Toán(TrLinh)
5 CN(Tuyết) CN(ĐToàn) CN(Quý) CN(Nhuận) CN(MVân) CN(Hạnh) CN(B Vân)) CN(Minh) CN(Nga) CN(Vương)
                  P. HIỆU TRƯỞNG    
                       
                       
TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT           Lần 1  
THỜI KHÓA BIỂU THỂ DỤC KHỐI 6, 8 CA SÁNG  
ÁP DỤNG TỪ 05/9/2016
Thứ Tiết 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5
2 1           TD(Hương)        
2           TD(Hương)        
3             TD(Hương)      
4             TD(Hương)      
5                    
3 1               TD(Hương)    
2               TD(Hương)    
3                 TD(Hương)  
4                 TD(Hương)  
5                    
4 1         TD(Hoành)          
2         TD(Hoành)          
3                    
4                    
5                    
5 1                    
2                    
3                    
4                    
5                    
6 1 TD(Hoành)                 TD(Hương)
2 TD(Hoành)                 TD(Hương)
3   TD(Hoành)                
4   TD(Hoành)                
5                    
7 1     TD(Hoành)              
2     TD(Hoành)              
3       TD(Hoành)            
4       TD(Hoành)            
5                    
Chú ý: - Buổi sáng học vào lúc 7h           P. HIỆU TRƯỞNG    
   Buổi chiều học vào  lúc 13h45                    
                       

 

Giới thiệu về Trường

Thành tích nhà trường 5 năm qua ( 2007--2012)

BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA ____________________________  Tên đơn vị: Trường trung học cơ sở Lý Thường Kiệt           I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH...

Thống kế truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 0


Hôm nayHôm nay : 168954

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1808217

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 27074775


Thông tin giáo dục
https://truonghoc.edu.vn/