Cách sử dụng hàm SUM và SUMIF trong Excel

Khi bản sử dụng Excel thì có rất nhiều hàm khác nhau cho bạn lựa chọn để xử lý các dạng số liệu khác nhau.
Tùy từng yêu cầu mà bạn nên chọn chính xác hàm để cho ra kết quả như mình mong đợi. Hôm nay mình sẽ chia sẽ một trong những hàm excel dùng để tính tổng các số trong cột hay dòng đó là hàm Sum và SumIf.

1 Hàm SUM

Hàm SUM, một trong những hàm lượng giác và toán học cơ bản trong excel, có tác dụng cộng các giá trị. Bạn có thể cộng các giá trị riêng lẻ, tham chiếu hoặc phạm vi ô hay kết hợp cả ba.

Cú pháp hàm sum

=SUM(number1,number2,…) number1, number2,…: là các giá trị số, không giới hạn số number trong từng cột hay hàng.

Ví dụ minh họa:

Ví dụ trên mình nhập vào giá một số sản phẩm, người dùng có thể dễ dàng tính tổng số tiền các sản phẩm trên bằng công thức =SUM(B3:B6) với B3 đến B6 là vị trí cell trên cột B.

2 Hàm SUMIF

Hàm SUMIF dùng để tính tổng có điều kiện, chỉ những ô nào trong vùng điều kiện,thỏa mãn điều kiện,hì sẽ tính tổng những ô tương ứng trên vùng cần tính tổng. Chú ý: Khác với hàm SUM thì hàm sumif là hàm tính tổng có điều kiện.

Cú pháp hàm SumIf

=SUMIF(range,criteria,sum_range)

Chi tiết các thông số điều kiện trong hàm SumIF

Range: Vùng điều kiện là vị trí các ô, cột hay dòng được quy định một điều kiện nào đó

Criteria: Điều kiện, ở đây tùy bản tính hay dữ liệu mà điều kiện khác nhau

Sum_range: Vùng cần tính tổng, không như hàm SUM hàm SUMIF chỉ tính một phạm vị trong vùng điều kiện.

Các bạn phải biết phân biệt khi nào dùng hàm SUM, khi nào dùng hàm SUMIF: Khi đề bài chỉ yêu cầu tính tổng mà không cho bất cứ 1 điều kiện gì khác thì bạn dùng hàm SUM. Còn khi đề bài yêu cầu tính tổng nhưng có điều kiện nối theo thì các bạn phải dùng hàm SUMIF

Đó là một vài thủ thuật excel đơn giản mà mình chia sẽ cho người dùng, hãy thực hành trên nhiều bản dữ liệu khác nhau để nâng cao kiến thức excel của mình.